Sarah won
£137,452

Lynn won
£120,960

Ross won
£120,650

Beryl won
£100,000

Katrina won
£100,000

Mamun Rashid won
£100,000

Susan won
£75,000

Estera won
£73,225

Mihai won
£71,205

Daniel won
£70,600

Sarah won
£137,452

Lynn won
£120,960

Ross won
£120,650

Beryl won
£100,000

Katrina won
£100,000

Mamun Rashid won
£100,000

Susan won
£75,000

Estera won
£73,225

Mihai won
£71,205

Daniel won
£70,600